Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο Μανιτάκη.

nomosxediomanitaki

 Ακραίος αυταρχισμός στο Δημόσιο και ιδιωτικοποίηση φορέων και υπηρεσιών

Πηγή:Εργατικός Αγώνας 

Σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο φέρνει το νομοσχέδιο  του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δόθηκε σήμερα (2/5/2013) σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει ως τις 14 Μαΐου. Το νομοσχέδιο που φέρει τον αθώο τίτλο «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» στις πιο καίριες διατάξεις του προβλέπει:

  • Την πλήρη θεσμοθέτηση του διευθυντικού δικαιώματος στον δημόσιο τομέα υπό τον αυστηρό έλεγχο της κεντρικής διοίκησης -άρα μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό στο κράτος- καθώς αλλάζει ο τρόπος επιλογής των διευθυντικών στελεχών και τα εν λόγω στελέχη θα υπογράφουν στο εξής συμβόλαιο αποδοτικότητας με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους με τον αρμόδιο υπουργό ή την αρμόδια προϊσταμένη αρχή. Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση της υπηρεσίας από τους στόχους του συμβολαίου με την πάροδο δύο ετών ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να απομακρύνει από την θέση του το συγκεκριμένο διευθυντικό στέλεχος (του οποίου η θητεία είναι πενταετής). Συνεπώς το συμβόλαιο δεσμεύει ολόκληρο το υπαλληλικό προσωπικό το οποίο πρέπει πλέον να εργάζεται με τους όρους του προϊσταμένου του ώστε κι εκείνος να ανταποκρίνεται στα όσα έχει δεσμευτεί στους δικούς του προϊσταμένους για να μείνει στη θέση του. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι θα αυξηθεί ο αυταρχισμός, η εντατικοποίηση, οι πειθαρχικοί και άλλοι έλεγχοι στις δημόσιες υπηρεσίες χάριν της επίτευξης των στόχων της κεντρικής διοίκησης (της εκάστοτε δηλαδή κυβέρνησης) και της ευόδωσης της καριέρας των προϊσταμένων.
  • Ανοίγει ο δρόμος ιδιωτικοποίησης φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου και της αλλαγής των εργασιακών σχέσεων σε αυτές καθώς: ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, σε Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες τους ΜΠΟΡΕΙ: να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους.

Οι Βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου Μανιτάκη- που σημειωτέον προβλέπονται γενικώς στο τρίτο μνημόνιο-έχουν ως εξής:

Α. ΝΕΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Με Προεδρικά διατάγματα καθορίζεται οι Οργανισμοί των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού. Στην πρόταση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των προαναφερόμενων φορέων.

3. Στους Νέους Οργανισμούς, μεταξύ άλλων καθορίζονται: α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους. β) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο. γ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων. θ) Η μεταφορά οργανικών θέσεων σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων.

2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

Ο νόμος 4024/2011, επί υπουργίας Δ. Ρέππα αλλάζει ως εξής:

1. Οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές, οι υποδιευθυντές, οι Προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου για να αναλάβουν αυτή τη θέση ευθύνης δεν χρειάζεται να έχουν προαχθεί στον Βαθμό Α’, Β’ ή Γ’ ως προϋπόθεση. Λαμβάνουν αυτό το βαθμό εφόσον επιλεγούν τη θέση στην οποία αντιστοιχεί ο συγκεκριμένος βαθμός.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται τα γενικά και τα ειδικά προσόντα για κάθε θέση ευθύνης που πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος γι’ αυτή.

3. Η θητεία σε θέση ευθύνης είναι 5ετής.

4. Με την επιλογή τους σε θέση ευθηνής οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, υπογράφουν συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον οικείο Υπουργό. Αν υπάρξει εμφανής απόκλιση από τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που περιγράφονται στο συμβόλαιο, με την πάροδο 2 ετών ο υπουργός μπορεί να τους απομακρύνει από την θέση ευθύνης που κατέχουν.

5. Η θητεία των σημερινών στελεχών που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε υπουργεία, αυτοτελής δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, Αποκεντρωμένες διοικήσεις,  στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου λήγει όταν τεθούν εν ισχύ οι νέοι Οργανισμοί των εν λόγω φορέων.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικοποίηση φορέων και υπηρεσιών του δημοσιου καθώς ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΜΑ, Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες Μπορούν: α) Να Καταργούνται. Β) Να συγχωνεύονται. Γ) Να αναμορφώνονται και Κυρίως ΜΠΟΡΕΙ:

να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους.

Στο πλαίσιο αυτό: α) Αλλάζει άρδην η εργασιακή σχέση των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτούς τους φορείς και μόνιμοι υπάλληλοι μπορούν να μετατραπούν σε ΙΔΑΧ- άρα να απολύονται εύκολα. β) Το δημόσιο μέσω της έμμεσης ή άμεσης ιδιωτικοποίησης απαλλάσσεται από προσωπικό

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ.

Τα πιστοποιητικά υγείας και καταλληλόλητας των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων δίνονται από δημόσιο νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης

5. ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Αναρρωτική άδεια συνεχόμενη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

2. Ο υπάλληλος που υπερβαίνει σε συνεχόμενη άδεια τους 12 μήνες τίθεται αυτεπάγγελτα  σε διαθεσιμότητα. Το ανώτερο όριο διαθεσιμότητας είναι το 1 έτος και για δύσκολα ιάσιμα νοσήματα τα δυο έτη.

3. Αν ο υπάλληλος μετά την διαθεσιμότητα δεν μπορεί να επιστρέψει στην υπηρεσία απολύεται.

Νίκος Θεοφίλου

 http://ergatikosagwnas.gr/EA/index.php/

Explore posts in the same categories: Ιδιωτικοποιήσεις

Ετικέτες: , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 Σχόλια στο “Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο Μανιτάκη.”

  1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Says:

    Η πολιτεία δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποπροσανατολίζει λέγοντας για δημοσίους υπαλλήλους που πήραν αναρρωτικές, χαρακτηρίζοντας τους ως κοπανατζήδες. Κάθε άνθρωπος έχει την ατυχία να ασθενήσει. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία του μαζί με την γνωμάτευση από νοσοκομείο. Κατόπιν εξετάζεται ο υπάλληλος από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Εάν η υπηρεσία του υπαλλήλου δεν έστειλε γιατρό στο σπίτι του, δεν φταίει γι’ αυτό ο υπάλληλος, αλλά η υπηρεσία του. Γιατί το κράτος εν όψη απολύσεων διαστρεβλώνει τα πιο πάνω; Θέλει να προετοιμάσει την κοινή γνώμη και παράλληλα να διασώσει τους χιλιάδες παράνομα προσληφθέντες τα 14 τελευταία χρόνια, που τους έκαναν αορίστου χρόνου, με ψεύτικες προϋπηρεσίες, όπως σε ΑΕΙ στην Αθήνα, που είναι συγγενείς καθηγητών, υπαλλήλων κ.λπ.. Οι επινοήσεις, οι μεθοδεύσεις, και η προπαγάνδα τους είναι ανεξάντλητη. Έφτασαν στο σημείο δόλια να ξαναστήσουν τον Καιάδα για υπαλλήλους που είχαν την ατυχία να ασθενήσουν (από ίωση μέχρι καρκίνο). Υποβολείς όλων αυτών οι μεγαλοεπίορκοι, που έκαναν αυτές τις προσλήψεις. Αυτά αν δεν είναι βρώμικη προπαγάνδα, διασύροντας ασθενείς, τότε τι είναι; Να διώξουν και να απολύσουν τους πιο πάνω παράνομα προσληφθέντες, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή (αυτά πάνε παρέα). Όμως είναι αμετανόητοι και αδίστακτοι, ότι μπορούν μηχανορραφούν για να σώσουν τους ημέτερους. Εξάλλου με αυτές τις μεθόδους κατέστρεψαν την Ελλάδα. Δεν αλλάζουν, ότι και να λέμε.


Γράψτε απάντηση στο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: